måndag 18 mars 2019

Tänk om, tänk nytt

En matvarubutik kontaktar dig och behöver hjälp. De märker att trenden att få tag i färskt kött, nybakat bröd och alla sorts frukter, varje dag oavsett årstid eller dag ökar. Dock har butiken svårt att veta hur stor efterfrågan kommer att vara på respktive produkt.  Detta leder till att affären måste kasta både bröd, frukt och kött. Nu vill butikskedjan ha hjälp med följande:

1) Att slänga mat kostar mycket både för affären och konsumenten och påverkar miljön. Hur ska butikskedjan göra för att slänga mindre bröd.

Skriv ner tre förslag på vad butiken kan göra. Ni ska ta hänsyn till följande;

 • Kundernas önskningar att köpa färskt bröd varje dag
 • Kundernas behov av att köpa bröd till rimligt pris
 • Butikens önskan att slänga mindre
 • Butikens behov av att kunderna ska välja just dem att handla sitt bröd.
2) Titta på era förslag, vilket förslag är det bästa? Hur påverkar ert förslag människa, samhälle och miljö? Utveckla ert svar!

När ni är klara ska ni byta med en annan grupp och ge varandra respons utifrån matrisen i form av "Two stars and one wish"

3) I butiken finns frukt från världens alla hörn, dessa produceras i länder långt bort på många ställen används bekämpningsmedel. Butikskedjan vill arbeta för en hållbar miljö.
 • Skriv en lista på de frukter ni har ätit denna veckan
 • Sätt en stjärna på de frukter som kommer från annat land än Sverige
 • Skriv ner ett förslag till butiken där ni hjälper dem att få sina kunder att äta frukt och grönt efter säsong
 • Utveckla ert förslag utifrån människa samhälle och miljö
Varje grupp kommer att kort få presentera hur ni tänkt och vad ni kommit fram till. 


fredag 15 mars 2019

Bli målmedveten

Frågor till testet
 1. Jämför era resultat i gruppen. Vilka av de 17 målen finns i er grupp? Vilket av målen tycker ni är viktigast?
 2. Vilket mål anser ni är mest brådskande att ta tag i?
 3. Vem har det största ansvaret att genomföra Globala målen? Vilket ansvar har: FN, EU, Sverige, din kommun, din skola eller din familj?
 4. Vad kan du som privatperson göra för att förverkliga målen? Hur kan du bli mer målmedveten?

fredag 1 mars 2019

Det var bättre förr! – eller var det verkligen det?
– ett arbetsområde om hållbar utveckling

En hållbar utveckling innebär att naturtillgångarna används ur ett långsiktigt perspektiv med tanke på kommande generationer. Utgångspunkten i hållbar utveckling är människan och hennes möjligheter att leva på jorden. Olika dimensioner av den hållbara utvecklingen är ekologisk, ekonomisk, social och kulturell utveckling. Ansvaret för en hållbar utveckling finns både hos den enskilda individen och i samhället, såväl på regional, nationell som på internationell nivå.

10991235_1019681601393401_5070272333861750375_n.jpg

Den 30 november 2015 kallade FN till klimatkonferens i Paris. Förväntningarna från världens miljöorganisationer och forskare var stora då alla hoppades och tror att vi nu äntligen kommer att få ett nytt och bindande klimatavtal.
Inför det här mötet har världens länder lämnat förslag på vad de kan och vill göra för att till exempel minska sina utsläpp och ekonomisk bidra till att utveckla hållbara tekniklösningar. Sveriges regering har sagt att vi åker till konferensen med förhoppningen om att förhandlingarna ska leda till ett avtal som gör det möjligt att hålla den globala uppvärmningen så långt under två grader Celsius som möjligt fram till år 2100.


Den stora frågan:

Vi har bara en jord med en viss mängd vatten, mark, energi och mineraler och för att dessa ska räcka till för idag och för framtiden måste vi inte bara hushålla utan också skapa en framtid där alla resurser återanvänds i ett enda stort kretslopp. Vi måste med andra ord skapa ett samhälle där vi är varsamma med jordens resurser och där vi hela tiden strävar efter hållbar utveckling. Om detta är världens forskare och politiker i stort sett helt överens och ändå verkar det vara så svårt. Under de här veckorna ska vi därför försöka svara på den stora frågan:

Varför har världens länder så svårt att skapa en mer hållbar utveckling?Hur kommer vi arbeta med detta arbetsområde?

 • Du kommer att ta del av fakta, både från flippar, filmer, texter och material från olika källor.
 • Du kommer att få delge dina tankar både enskilt, i basgrupp samt i helklass (EPA-metoden)
 • Du kommer få och få ge respons (själv- & kamratbedömning)
 • Du kommer att få möjlighet på lektionerna att öva på förmågorna utifrån det centrala innehållet.
 • Du kommer att få möjlighet att visa och få formativ feedback utifrån förmågorna och det centrala innehållet.

Precis som i tidigare arbetsområden kommer vi att använda oss av bloggen som en viktig del i undervisningen. Här kommer jag efterhand publicera de centrala begreppen, du kommer kunna ta del av samtliga lektionsplaneringar, se om det är ett övningstillfälle eller ett bedömningstillfälle samt vilka förmågor det är vi arbetar med under varje lektion.
På bloggen publicerar jag även flippar, övningar och material du ska ta del av. Håll dig uppdaterad!


Förmågor du kommer träna och jag kommer bedöma

Analysförmågan:
Du kommer få visa att du, utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågor, kan redogöra för vilka konsekvenser detta har för människa, samhälle och natur.
Du kommer även få visa att du kan ge förslag på lösningar och vad dessa lösningar skulle kunna få för konsekvenser för människa, samhälle och natur. Till din hjälp har du bl.a analysmodellen

Kommunikativa förmågan:
Jag kommer att bedöma din förmåga att resonera och samtala kring innehållet i kursen. Du ska visa att ditt resonemang baseras på fakta och du ska visa att du kan utveckla dina tankar i flera tankeled. Till din hjälp har du bl.a sambandsmodellen (se nästa sida)

Begreppsförmågan:
Du ska visa att du kan använda ämnesspecifika begrepp i sitt sammanhang och veta vad dessa betyder och hur begrepp och ord hör ihop.

Informationshanteringsförmåga:
http://webnews.textalk.com/upload/article/bild/425143-201005091431.jpgDu kommer få visa att du kan söka efter och samla ihop den information du vill ha. Du kommer även få visa hur du sorterar och använder informationen du fått. Du ska kunna veta skillnaden mellan fakta och åsikter och kunna värdera dina källors trovärdighet och relevans med hjälp av källkritiska begrepp.

Som alltid så skiljer vi på övning och bedömningstillfällen!

Centrala begrepp
hållbar utveckling
export
kretslopp
globalisering
global uppvärmning
import
växthuseffekt
industrialisering
skogsskövling
infrastruktur
föroreningar
postindustriellt samhälle
ekologiska fotavtryck
produktion
förbränning
återvinning
fossila bränslen
förnybara energikällor
övergödning
icke förnybar energikälla
råvaror
vattenkraft
solenergi